พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


369 เหตุให้ปรินิพพานในชาตินี้

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้ปรินิพพานในชาตินี้?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนจอมเทพ รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ ที่จะพึงรู้ด้วยใจ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารักมีอยู่ หากภิกษุเพลิดเพลินหมกมุ่นพัลวันรูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ นั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมมี ภิกษุผู้ยังมีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน.....
“หากภิกษุไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นพัลวันรูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ์ นั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นย่อมไม่มี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นย่อมไม่มี ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพาน.....

สักกสูตร สฬา. สํ. (๑๗๔-๑๗๙)
ตบ. ๑๘ : ๑๒๘-๑๒๙ ตท. ๑๘ : ๑๑๒-๑๑๓
ตอ. K.S. ๔ : ๖๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :