พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


393 เหตุที่คนแสวงหาความสุข

ปัญหา คนมีสุขจึงแสวงหาความสุขจากกาม หรือว่ามีความทุกข์จึงแสวงหาความสุขจากกาม ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้..... อันทุกขเวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมโศกเศร้า ร่ำไร รำพัน.... เขาเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น ปฏิฆานุสัยของทุกขเวทนานั้น ย่อมติดตามเขาผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น เขาอันทุกขเวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมแสวงหาความเพลิดเพลินจากกามสุข เพราะเหตุไร เพราะปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ย่อมไม่รู้อุบายกำจัดทุกข์เวทนานอกจากกามสุข.....”


สัลลัตถสูตร สฬา. สํ. (๓๗๐)
ตบ. ๑๘ : ๒๕๘ ตท. ๑๘ : ๒๔๐-๒๔๑
ตอ. K.S. ๔ : ๑๔๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :