พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


395 สังขารดับตามภูมิแห่งการปฏิบัติ

ปัญหา สังขารทั้งหลายย่อมดับไปตามลำดับ ตามภูมิแห่งการปฏิบัติทางจิตอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความดับสนิทแห่งสังขารทั้งหลาย โดยลำดับ คือ เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌาน วาจาย่อมดับ
เมื่อเข้าทุติยฌาน วิตกวิจารณ์ย่อมดับ
เมื่อตติยฌาน ปีติย่อมดับ
เมื่อเข้าจตุตถฌาน ลมอัสสาสะ ปัสสาสะย่อมดับ
เมื่อเข้าอากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาย่อมดับ
เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาย่อมดับ
เมื่อเข้าอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญาย่อมดับ
เมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌานย่อมดับ
เมื่อเข้าสัญญาเวทนายิตนิโรธ สัญญาและเวทนาย่อมดับ ราคา โทสะ โมหะ ของพระขีณาสพย่อมดับ”


รโหคตสูตร สฬา. สํ. (๓๙๒)
ตบ. ๑๘ : ๒๖๘-๒๖๙ ตท. ๑๘ : ๒๕๐-๒๕๑
ตอ. K.S. ๔ : ๑๔๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;