พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


403 สิ่งที่ทำได้ยากในพระพุทธศาสนา

ปัญหา อะไรคือสิ่งที่ทำได้ยากในพระพุทธศาสนา?

พระสารีบุตรตอบอริพพาชกชื่อ ชัมพุขาทกะ “ท่านผู้มีอายุ การบรรพชาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในธรรมวินัยนี้”
ชัมพุขาทกะ “ท่านผู้มีอายุ ก็อะไรอันบุคคลผู้บวชแล้วกระทำได้โดยยาก”
พระสารีบุตร “ความยินดียิ่งในการบวช ท่านผู้มีอายุ”
ชัมพุขาทกะ “ท่านผู้มีอายุ อะไรที่ผู้ยินดียิ่งแล้วกระทำได้โดยยาก”
พระสารีบุตร “ท่านผู้มีอายุ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม”
ชัมพุขาทกะ “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ก็ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แล้ว จะถึงเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาช้านานเพียงไร”
พระสารีบุตร “ไม่นานนัก ผู้มีอายุ”

ชัมพุขาทกสังยุต สฬา. สํ. (๕๑๒)
ตบ. ๑๘ : ๓๒๐ ตท. ๑๘ : ๒๙๕
ตอ. K.S. ๔ : ๑๗๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :