พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


418 ฆราวาสกับการดำเนินชีวิตชอบ

ปัญหา คฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกาม ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง จึงจะเป็นการถูกต้อง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนนายคามณี ในบุคคลผู้บริโภคตาม ๓ จำพวกนั้น ผู้บริโภคตามที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ใช้วิธีรุนแรง ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมแล้ว ย่อมเลี้ยงจนให้เป็นสุขโดยไม่เบียดเบียนใคร จำแนกทาน ทำบุญไม่ละโมบ ไม่หลงใหล ไม่ยึดมั่นพัวพันในโภคทรัพย์ มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาในการสลัดทรัพย์ออก ใช้สอยทรัพย์อยู่
“ดูก่อนนายคามณี ผู้บริโภคตามนี้ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน คือ สถานที่ ๑ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่รุนแรง สถานที่ ๒ เลี้ยงตนให้เป็นสุขสบาย สถานที่ ๓ จำแนกแจกจ่ายและกระทำบุญ สถานที่ ๔ ไม่ละโมบ ไม่หลงใหล ไม่ยึดมั่นพัวพันในโภคทรัพย์ มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาในการสลัดทรัพย์ออกใช้สอยทรัพย์อยู่ ดูก่อนนายคามณี บุคคลผู้บริโภคตามเช่นนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานเหล่านี้แล....”


ราสิยสูตร สฬา. สํ. (๖๔๓)
ตบ. ๑๘ : ๔๑๔-๔๑๕ ตท. ๑๘ : ๓๖๖
ตอ. K.S. ๔ : ๒๔๐-๒๔๑

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :