พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


423 เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาบางอย่าง

ปัญหา เพราะเหตุไร พวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเมื่อถูกถามจึงมักนิยมตอบปัญหาเกี่ยวกับว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกัน ชีพกับสรีระเป็นคนละอย่าง ฯลฯ แต่เหตุไฉน พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงตอบปัญหาเหล่านี้ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอัจฉะ ปริพพาชกผู้ถือลัทธิอื่นย่อมพิจารณาเห็น ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ... ว่านั่นเป็นเรา นั้นเป็นอัตตาของเรา เพราะเหตุนั้น เมื่อถูกถามอย่างนั้นแล้ว จึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า โลกเที่ยงแท้บ้าง โลกไม่เที่ยงแท้บ้าง ฯลฯ
“ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมทรงพิจารณาเห็นตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ... ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเหตุนั้น เมื่อตถาคตถูกถามอย่างนั้นแล้ว จึงไม่พยากรณ์อย่างนี้ว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ฯลฯ


โมคคัลลานสูตร สฬา. สํ. (๗๘๘-๗๙๒)
ตบ. ๑๘ : ๔๗๖-๔๗๙ ตท. ๑๘ : ๔๒๑-๔๒๔
ตอ. K.S. ๔ : ๒๗๖-๒๗๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :