พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


424 สัตว์ประเภทไหนตายแล้วเกิดอีก

ปัญหา สัตว์ประเภทไหนตายแล้วเกิดอีก อะไรเป็นเหตุให้เกิดอีก ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอัจฉะ เราย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่สัตว์ที่ยังเชื้อเท่านั้น หาบัญญัติแก่สัตว์ที่ไม่มีเชื้อไม่ ดูก่อนวัจฉะ ไฟมีเชื่อลุกโพลง ไม่มีเชื้อหาลุกโพลงไม่ แม้ฉันใด เราย่อมบัญญัติความเกิดขึ้นแก่สัตว์ที่ยังมีเชื้อ...ฉันนั้นเหมือนกันแล....
“ดูก่อนอัจฉะ ยามใดเปลวไฟถูกลมพัดไปได้ไกล เราย่อมประกาศว่าไฟนั้นมีลมเป็นเชื้อ เพราะว่าในยามนั้น ลมย่อมเป็นเชื่อของเปลวไฟนั้น...
“ดูก่อนอัจฉะ ในยามใดแล สัตว์ทองทิ้งกายนี้และเข้าพึงกายอื่น เรากล่าวสัตว์นั้นว่ามีตัณหาเป็นเชื่อ ดูก่อนวัจฉะ เพราะว่าในยามนั้น ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น....”

ลุตุหลสาลาสูตร สฬา. สํ. (๘๐๐)
ตบ. ๑๘ : ๔๘๕ ตท. ๑๘ : ๔๒๙
ตอ. K.S. : ๒๘๐-๒๘๑

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :