พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


425 ปัญหาที่พระพุทธองค์ไม่ทรงตอบ

ปัญหา เมื่อปริพพาชกวัจฉโคตร เข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าอัตตามีหรือไม่มี พระพุทธองค์ทรงนิ่งไม่ได้ตอบ เพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ทรงตอบ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ ถ้าเราจะพึงตอบว่า อัตตามีอยู่ คำตอบนั้นจักไปเข้าข้างพวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นสัสสตทิฏฐิ (เห็นว่าเที่ยงแท้ยั่งยืน) ถ้าจะพึงตอบว่า อัตตาไม่มี คำตอบนั้นก็จักไม่เข้าข้างสมณพราหมณ์ ผู้เป็นอุจเฉททิฏฐิ (เห็นว่าตายแล้วสูญ)
“ดูก่อนอานนท์ เมื่อเราถูกปริพพาชกวัจฉโคตรถามว่า อัตตามีอยู่หรือถ้าจะพึงตอบว่า อัตตามีอยู่ คำตอบนั้นจักสอดคลองกับความเกิดขึ้นแห่งญาณที่ว่า “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” หรือ?”
“หามิได้ พระเจ้าข้า”
“ดูก่อนอานนท์ ถ้าหากเราจะพึงตอบว่า อัตตาไม่มีคำตอบนั้น คงจักเป็นไปเพื่อความงุนงงแก่ปริพพาชกวัจฉโคตร ผู้งุนงงอยู่แล้วว่า เมื่อก่อนอัตตาของเรามีแน่นอน บัดนี้อัตตานั้นกลับไม่มี ดังนี้”

อานนทสูตร สฬา. สํ. (๘๐๑)
ตบ. ๑๘ : ๔๘๖-๑๘๗ ตท. ๑๘ : ๔๒๙-๔๓๐
ตอ. K.S. : ๒๘๑-๒๘๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :