พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


426 อวิชชากับอกุศลกรรมทั้งปวง

ปัญหา อวิชชาเป็นต้นตอแห่งอกุศลธรรมทั้งปวงอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเป็นหัวหน้าในการบังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความไม่อายบาป ความไม่เกรงกลัวบาป มิจฉาทิฏฐิย่อมเกิดแก่ผู้มีอวิชชา ผู้ไม่รู้แจ้ง เมื่อมีความเห็นผิด ความดำริผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีความดำริผิด วาจาผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อวาจาผิด การงานผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีความดำริผิด วาจาผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีการเลี้ยงชีพผิด ความเพียรพยายามผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีความเพียรพยายามผิด การตั้งสติผิดย่อมเกิดขึ้น เมื่อมีมิจฉาสติ สมาธิผิดย่อมเกิดขึ้น
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนอวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความละอายบาปและความสะดุ้งกลัวต่อบาป...”


อวิชชาสูตร มหา. สํ. (๒-๓)
ตบ. ๑๙ : ๑-๒ ตท. ๑๙ : ๑-๒
ตอ. K.S. ๕ : ๑-๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :