พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


429 ทางปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์

ปัญหา จุดมุ่งหมายของการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการกำหนดรู้ทุกข์ แต่มีทางหรือมีวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์หรือไม่ ? ทางนั้นคืออะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกปริพพาชกผู้ถือลัทธิอื่นอันพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ก็หนทางมีอยู่หรือ ปฏิปทาเพื่อความรู้รอบซึ่งทุกข์นั้นมีอยู่หรือ เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอย่างนี้ว่า หนทางมีอยู่ ปฏิปทาเพื่อรู้รอบทุกข์นั้นมีอยู่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางและปฏิปทาเพื่อรอบรู้ทุกข์นั้น คืออย่างไร อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล เป็นหนทาง เป็นปฏิปทาเพื่อความรอบรู้ทุกข์นั้น....”

กิมัตถิยสูตร มหา. สํ. (๒๖-๒๘)
ตบ. ๑๙ : ๘-๙ ตท. ๑๙ : ๗
ตอ. K.S. ๕ : ๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :