พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


428 ยานอันประเสริฐในพุทธศาสนา

ปัญหา พระอานนท์เห็นชาณุสโสณี พราหมณ์ในชุดขาว นั่งรถสีขาว เทียมด้วยม้าสีขาว มีเครื่องประดับทุกอย่างขาวล้วน จนคนทั้งหลายแล้วออกปากชมว่าเป็นยานอันประเสริฐ จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า พระองค์จะทรงชี้ให้เห็นยานอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ เราอาจชี้ให้เห็นได้ถ้าว่ายานอันประเสริฐเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เองเรียกกันว่า พรหมยานบ้าง ธรรมยานบ้าง รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้าง
ดูก่อนอานนท์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ที่บุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วมีการกำจัด ราคะ โทสะ โมหะเป็นที่สุด...”

พราหมณ์สูตร มหา. สํ. (๑๒-๒๒)
ตบ. ๑๙ : ๕-๗ ตท. ๑๙ : ๔-๖
ตอ. K.S. ๕ : ๔-๕

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :