พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


435 ยอดของอสัตตบุรุษ

ปัญหา คนเช่นไรชื่อว่าเป็นยอดของอสัตตบุรุษ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ อสัตตบุรุษคืออย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิด มีความดำริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีการตั้งสติผิด มีการทำสมาธิผิด บุคคลเหล่านี้เรียกว่า อสัตตบุรุษ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ อสัตตบุรุษผู้ยิ่งกว่าอสัตตบุรุษเป็นย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิด มีความดำริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีการตั้งสติผิด มีการทำสมาธิผิด และมีความหมายหลุดพ้นผิดอีกด้วย บุคคลเหล่านี้เรียกว่า อสัตตบุรุษยิ่งกว่าอสัตตบุรุษ

อุปปาทสูตร ที่ ๒ มหา. สํ. (๗๔-๗๕)
ตบ. ๑๙ : ๒๔ ตท. ๑๙ : ๒๑
ตอ. K.S. ๕ : ๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :