พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


434 อริยมรรคเป็นผลงานของพระพุทธเจ้า

ปัญหา มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นผลการค้นพบของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ไม่มีใครพบมาก่อน?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประกานี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ย่อมไม่เกิดนอกจากการปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรม ๘ ประการ คือ อะไร คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ธรรม ๘ ประการเหล่านี้ และ ย่อมไม่เกิดขึ้น นอกจากการปรากฏของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”


อุปปาทสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๕๒)
ตบ. ๑๙ : ๑๘ ตท. ๑๙ : ๑๕
ตอ. K.S. ๕ : ๑๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :