พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


433 ความสำคัญของความเห็น

ปัญหา ความเห็นผิด และความเห็นถูก มีความสำคัญอย่างไร ในการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวบาเล่ย์ ที่จัดตั้งไว้ไม่ถูกมือหรือเท้ากระทบเข้า จักทำลายมือหรือเท้าจักทำให้ห้อเลือด ข้อนี้มิใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ ข้อนั้นเพราะอะไร เพราะเดือยนั้นบุคคลจัดตั้งไว้ผิด... ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล จักทำลายอวิชชา จักยังวิชาให้เกิด จักทำนิพพานให้แจ้ง ด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ผิด ด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ผิด ข้อนั้นมิใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะความเห็นตั้งไว้ผิด
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุจักทำลายอวิชชา จักยังวิชชาให้เกิด จักทำนิพพานให้แจ้ง ด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูก ด้วยการอบรมที่มรรคตั้งไว้ถูก นี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะความเห็นตั้งไว้ถูก....”


สุกสูตร มหา. สํ. (๔๒-๔๓)
ตบ. ๑๙ : ๑๓ ตท. ๑๙ : ๑๐-๑๑
ตอ. K.S. ๕ : ๙-๑๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :