พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


437 เครื่องสนับสนุนสัมมาสมาธิ

ปัญหา อะไรคือเครื่องประกอบสนับสนุนสัมมาสมาธิ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิอันประเสริฐ ที่มีที่อาศัย มีเครื่องประกอบคืออย่างไร? คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะฯ สัมมาสติ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ความที่จิตประกอบด้วยอุปกรณ์ ๗ อย่าง เหล่านี้เรียกว่า สัมมาสมาธิอันประเสริฐ มีทั้งที่อาศัย มีทั้งเครื่องประกอบ....”

สมาธิสูตร มหา. สํ. (๘๒-๘๓)
ตบ. ๑๙ : ๒๕-๒๖ ตท. ๑๙ : ๒๒
ตอ. K.S. ๕ : ๑๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :