พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


440 องค์ประกอบอื่นๆ ของมรรค

ปัญหา สิ่งจำเป็นเบื้องต้นอื่นๆ อีกในการเจริญอริยมรรค คืออะไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน คือแสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน แห่งความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความสมบูรณ์แห่งศีล... ความสมบูรณ์แห่งฉันทะ... ความสมบูรณ์แห่งตน... ความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ... ความสมบูรณ์แห่งความไม่ประมาท... ความสมบูรณ์แห่งโยนิโสมนสิการ (การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ) ฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความสมบูรณ์แห่งศีล... ฯลฯ ความสมบูรณ์แห่งโยนิโสมนสิการ เป็นอันหวังได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘....”


สีลสัมปทาสูตรที่ ๑ สุริยเปยยาลที่ ๖ มหา. สํ. (๑๓๑-๑๓๗)
ตบ. ๑๙ : ๓๖-๓๗ ตท. ๑๙ : ๓๔-๓๕
ตอ. K.S. ๕ : ๒๙-๓๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :