พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


446 ธรรมที่ภิกษุควรรู้ กำจัด และ ละ

ปัญหา มีธรรมอะไรบ้างที่ภิกษุควรกำหนดรู้ ควรกำจัดและควรละ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อรู้รอบ เพื่อความสิ้นไปเพื่อการละ ความถือตัว ๓ อย่าง คือ ถือ เราประเสริฐกว่าเขา๑ เราเสมอเขา๑ เราเลวกว่าเขา๑
“เพื่อละอาสวะ ๓ อย่าง คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ / อวิชชาสวะ ๑.....
“เพื่อละภพทั้ง ๓ คือ กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑....
“เพื่อละทุกข์ ๓ ประการ คือ ความทุกข์เกิดจากความสบายกาย ๑ ความทุกข์เกิดจากสังขาร ๑ ความทุกข์เกิดจากความแปรปรวน ๑....
“เพื่อละเสาเขื่อน ๓ อย่าง คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑.....
“เพื่อละเวทนา ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑....
“เพื่อละตัณหา คือ กามตัณหา ๑ ภาวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑.....”

วิธาสูตร ในเอสนาวรรคที่ ๑๒ มหา. สํ. (๓๑๓-๓๓๒)
ตบ. ๑๙ : ๘๔-๘๗ ตท. ๑๙ : ๘๙-๙๗
ตอ. K.S. ๕ : ๔๔-๔๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :