พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


447 จุดมุ่งหมายของการเจริญอริยมรรค

ปัญหา ภิกษุควรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละธรรมอะไรอีกบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโอฆะ (ห้วงน้ำใหญ่) ๔ อย่าง คือ กาม... ภพ... ทิฏฐิ... อวิชชา...
“เพื่อละอุปาทาน ๕ อย่าง คือ ความยึดมั่นในกาม ๑ ความยึดมั่นในทิฏฐิ ๑ ความยึดมั่นในศีลและพรต ๑ ความยึดมั่นในความถือว่ามีตน ๑
“เพื่อละคันถะ (เครื่องร้อยรัด) ๔ อย่าง คือ อภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ อิทังสัจจาภินิเวส (ความยึดมั่นว่า นี้คือความจริง) ๑
“เพื่อละอนุสัย ๗ อย่าง คือ กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานระ ภาวราคะ อวิชชา
“เพื่อละกามคุณ ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
“เพื่อละนิวรณ์ ๕ ประการ คือ กามทฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑
“เพื่อละอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
“เพื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการ คือ สักกาย ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท
“เพื่อละสังโยชน์เบื้องสูง ๕ ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชา”


โอฆสูตร ในโอฆวรรคที่ ๑๓ มหา. สํ. (๓๓๓-๓๕๒)
ตบ. ๑๙ : ๘๘-๙๒ ตท. ๑๙ : ๙๕-๑๐๐
ตอ. K.S. ๕ : ๔๗-๕๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :