พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


448 อาหารของนิวรณ์ธรรม

ปัญหา อะไรเป็นอาหารเครื่องบำรุงเลี้ยงนิวรณ์ธรรม ๕ ประการ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร.... แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งฉันนั้นเหมือนกัน...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร ในกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ศุภนิมิตมีอยู่ การเพิ่มพูนอโยนิโสมนสิการ (การไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ) ในศุภนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น....
“ปฏิฆนิมิตมีอยู่ การเพิ่มพูนอโยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น....
“ความไม่ยินดี ความง่วงซึม ความเกียจคร้าน ความเมาอาหาร ความมีใจหดหู่มีอยู่ การเพิ่มพูนอโยนิโสมนสิการในธรรมชาติเหล่านี้ เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น....
“ความสงบใจมีอยู่ การเพิ่มพูนอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้นเป็นอาหารให้อุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น....
“ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การเพิ่มพูนอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น...”


กายสูตร มหา. สํ. (๓๕๗-๓๖๒)
ตบ. ๑๙ : ๙๔-๙๕ ตท. ๑๙ : ๑๐๑-๑๐๒
ตอ. K.S. ๕ : ๕๒-๕๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :