พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


452 พระอรหันต์ กับ โพชฌงค์ ๗

ปัญหา พระอรหันต์ใช้โพชฌงค์ ๗ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่(วิหารธรรม) ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

พระสารีบุตรตอบ “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บรรดาโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ เราประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเช้า... ในเวลาเที่ยง... ในเวลาเย็น... ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าสติโพชฌงค์.... ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์..... วิริยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์... ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์... อุเบกขาสัมโพชฌงค์... มีอยู่แก่เราหาประมาณมิได้ อันเราปรารภดีแล้ว ... เมื่อตั้งอยู่เรา ก็รู้ว่าตั้งอยู่....เมื่อเคลื่อนไป เราก็รู้ว่าเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชา มีหีบผ้าเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆ พระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาประสงค์จะนุ่งห่มผ้าชุดใด ๆ ในเวลาเช้า... ในเวลาเที่ยง... ในเวลาเย็น...ก็นุ่งห่มผ้านั้น ๆ ได้ฉะนั้น....”

วัตตสูตร มหา. สํ. (๓๘๔-๓๘๗)
ตบ. ๑๙ : ๑๐๒-๑๐๓ ตท. ๑๙ : ๑๐๗-๑๐๘
ตอ. K.S. ๕ : ๕๘-๕๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :