พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


455 นิวรณ์ ๕ ระงับเมื่อใด

ปัญหา ทำอย่างไรนิวรณ์ ๕ จึงจะระงับ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยใดอริยสาวกมุ่งต่อพระธรรม ใส่ใจพิจารณาด้วยใจทั้งหมดโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ย่อมพึงความเจริญบริบูรณ์”

อาวรณานิวรณ์สูตร มหา. สํ. (๔๙๒)
ตบ. ๑๙ : ๑๓๔ ตท. ๑๙ : ๑๓๖
ตอ. K.S. ๕ : ๗๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :