พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


456 เหตุที่พระลาสิกขา

ปัญหา เพราะเหตุไร พระภิกษุที่บวชแล้วจึงลาสิกขา?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ มีเมล็ดพืชน้อย มีลำต้นใหญ่ งอกขึ้นคุลมต้นไม้ทั้งหลาย ทำให้ต้นไม่ที่มันคลุมแล้วล้มหักกระจัดกระจายวิบัติไป เช่น ต้นโพธิ ต้นไทร ต้นมะเดื่อใบหยิก ต้นมะเดื่อใบพวง ต้นเซดาร์ และต้นมะสัง....ฉันใด
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละกามเช่นใดแล้วออกบวชเป็นบรรพชิต กุลบุตรนั้น กลับเป็นผู้เสียหาย วิบัติไปด้วยกามเช่นนั้น หรือที่เลวกว่านั้น...”


รุกขสูตร มหา. สํ. (๔๙๖-๔๙๘)
ตบ. ๑๙ : ๑๓๕ ตท. ๑๙ : ๑๓๗
ตอ. K.S. ๕ : ๘๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :