พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


457 โพชฌงค์ ๗ กับศาสนาอื่น

ปัญหา ศาสนาในศาสนาอื่นได้สอนเรื่องโพชฌงค์ ๗ ไว้หรือไม่ ? หรือว่าเป็นของพระพุทธองค์โดยเฉพาะ?

พุทธดำรัสตอบ “เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏขึ้น รัตนะ ๗ ประการปรากฏขึ้น รัตนะ ๗ ประการคืออะไร? คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว และปริณายกแล้ว
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฏ รัตนะ คือ โพชฌงค์ ๗ จึงปรากฏ”

จักกวัตติสูตร มหา. สํ. (๕๐๕-๕๐๖)
ตบ. ๑๙ : ๑๓๘-๑๓๙ ตท. ๑๙ : ๑๔๐-๑๔๑
ตอ. K.S. ๕ : ๘๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :