พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


462 เบื้องต้นของสติปัฏฐาน ๔

ปัญหา ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว ทูลขอร้องให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อ เพื่อจะได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป...?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจงชำระข้อปฏิบัติเบื้องต้นในธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อน เบื้องต้นของกุศลธรรมคืออะไร? คือศีลที่บริสุทธิ์ ดีและความเห็นตรง เมื่อใดศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจักตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้ว พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยส่วน ๓.....
“เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายใน.... ภายนอก ...ทั้งภายในภายนอก.... จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน.... ภายนอก ...ทั้งภายในภายนอก....
จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน.... ภายนอก ...ทั้งภายในภายนอก....
จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน.... ภายนอก ...ทั้งภายในภายนอก....อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
“ดูก่อนภิกษุ เมื่อใดเธออาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้ว จักเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้โดยส่วน ๓ อย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย...”

ภิกขุสูตร มหา. สํ. (๖๘๖-๖๘๙)
ตบ. ๑๙ : ๑๙๒-๑๙๓ ตท. ๑๙ : ๑๘๕-๑๘๖
ตอ. K.S. ๕ : ๑๒๑-๑๒๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :