พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


472 ดูแลตนเท่ากับดูแลผู้อื่น

ปัญหา คนเราย่อมมีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่แทบตลอดเวลา เราควรจะดูแลตนอย่างเดียว หรือจะดูแลผู้อื่นอย่างเดียว หรือจะดูแลทั้งตนทั้งผู้อื่น ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาผู้อื่น บุคคลผู้รักษาตนย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่น บุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน....
“ก็บุคคลผู้รักษาตน ย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่นอย่างไร? ย่อมรักษาด้วยการซ่องเสพ ด้วยการเจริญด้วยการกระทำให้มาก....
“ก็บุคคลผู้รักษาผู้อื่นย่อมชื่อว่ารักษาตนอย่างไร? ย่อมรักษาด้วยความอดทน ด้วยความเบียดเบียน ด้วยความมีจิตประกอบด้วยเมตตา ด้วยความเอ็นดู...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่า เราจักรักษาตน และเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาผู้อื่นดังนี้แล”


เสทกสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๗๕๙-๗๖๒)
ตบ. ๑๙ : ๒๒๕ ตท. ๑๙ : ๒๑๑-๒๑๒
ตอ. K.S. ๕ : ๑๔๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :