พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


485 อินทรีย์ ๕ กับพละ ๕

ปัญหา อินทรีย์ ๕ กับพละ ๕ เป็นอันเดียวกัน หรือแตกต่างกัน ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้วกลายเป็นพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์ มีอยู่...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ... สิ่งใดเป็นสตินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสติพละ... สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสมาธิพละ... สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำ ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก... ที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะ ทางที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว อาจถือได้ว่าเป็นกระแสเดียวมีอยู่ อนึ่ง ทางที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นสองกระแสก็มีอยู่ .... คือน้ำที่ปลายเกาะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนั้น คือว่าเป็นกระแสเดียวกัน น้ำที่ริมเกาะด้านเหนือ และริมเกาะด้านใต้ นี้ถือได้ว่าเป็นสองกระแส....”

สาเกตสูตร มหา. สํ. (๙๗๗-๙๘๐ )
ตบ. ๑๙ : ๒๙๐-๒๙๑ ตท. ๑๙ : ๒๗๔-๒๗๕
ตอ. K.S. ๕ : ๑๙๔-๑๙๕

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :