พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


486 เหตุให้พยากรณ์อรหัตตผลได้

ปัญหา พระปิณโฑลภารทวาชะ พยากรณ์อรหัตตผล เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ยิน จึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุไร พระปิณโฑลภารทวาชะ จึงพยากรณ์อรหัตตผลได้?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๓ ประการ เป็นอันตนเจริญแล้ว เพิ่มพูนแล้ว ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะ จึงพยากรณ์อรหัตตผลได้... อินทรีย์ ๓ ประการ คืออะไร คือ สตินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ ....
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๓ ประการนี้สิ้นสุดลงที่อะไร ? สิ้นสุดลงที่ความสิ้นไป สิ้นสุดลงที่ความสิ้นไปแห่งอะไร ? สิ้นสุดลงที่ความสิ้นไปแห่งชาติ ชรา มรณะ.....”

ปิณโฑลภารทวาชสูตร มหา. สํ. (๑๐๐๖-๑๐๐๙ )
ตบ. ๑๙ : ๒๙๖-๒๙๗ ตท. ๑๙ : ๒๘๐
ตอ. K.S. ๕ : ๑๙๙-๒๐๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :