พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


492 ธรรมที่ทำให้เกิดในพรหมโลก

ปัญหา คนเจริญธรรมอะไร ตายแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลก?

ท้าวสหัมบดีพรหมทูลพระผู้มีพระภาค “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในอดีตกาลนานมาแล้ว ข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระสัมมาสัมพุทธจ้าถามว่า กัสสปะ แม้ในเวลานั้นคนทั้งหลายรู้จักข้าพระองค์ว่า สหกะภิกษุเพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ เหล่านี้อันข้าพระองค์เจริญแล้ว เพิ่มพูนแล้ว ข้าพระองค์จึงคลายกามฉันทะในกามทั้งหลายเสียได้ เมื่อตายไปได้เข้าถึงสุคติพรหมโลก แม้ในพรหมโลกนั้น พรหมทั้งหลายก็รู้จักข้าพระองค์ว่า สหัมบดีพรหม สหัมบดีพรหม....”

พรหมสูตร มหา. สํ. (๑๐๕๐ )
ตบ. ๑๙ : ๓๐๘ ตท. ๑๙ : ๒๘๙-๒๙๐
ตอ. K.S. ๕ : ๒๐๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :