พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


491 ความไม่ประมาทและวิธีเจริญ

ปัญหา ความไม่ประมาทคืออะไร? และจะเจริญได้อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความไม่ประมาทคืออย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรักษาจิตในท่ามกลางอาสวะและธรรมที่มีอาวะทั้งหลายเมื่อเธอรักษาจิตไว้ได้ในท่ามกลางอาสวะและธรรมที่มีอาสวะทั้งหลาย สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ และแม้ปัญญินทรีย์ ก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันแรก คือ ความไม่ประมาท เจริญแล้ว เจริญด้วยดีแล้วด้วยประการฉะนี้แล ฯ”


ปติฏฐิตสูตร มหา. สํ. (๑๐๔๔-๑๐๔๖ )
ตบ. ๑๙ : ๓๐๖ ตท. ๑๙ : ๒๘๘
ตอ. K.S. ๕ : ๒๐๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :