พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


501 วิธีเจริญอานาปานสติ

ปัญหา จะเจริญอานาปานสติอย่างไร จึงจะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนต้นไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออก หายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ย่อมตัดสินใจว่าเราจักหายใจเข้า..ออก ให้รู้สึกว่าลมผ่านไปทั่วกาย...เราจักเสวยปีติหายใจเข้า-ออก....เราจักเสวยสุขภายใจเข้า-ออก... เราจักรู้ชัดองค์ประกอบทางจิตทั้งปวงหายใจเข้า-ออก...เราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้า-ออก...เราจักรู้แจ้งจิตหายใจเข้า-ออก...เราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า-ออก...เราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า-ออก...เราจักปลดปล่อยจิตหายใจเข้า-ออก...เราจักพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้า-ออก... เราจักพิจารณาวิราคะธรรมหายใจเข้า-ออก...เราจักพิจารณานิโรธธรรมหายใจเข้า-ออก...เราจักพิจารณาความสลัดออกหายใจเข้า-ออก
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก”


เอกธัมมสูตร อานาปานสังยุต มหา. สํ. (๑๓๐๖ )
ตบ. ๑๙ : ๓๔๙-๓๕๙ ตท. ๑๙ : ๓๖๒-๓๖๓
ตอ. K.S. ๕ : ๓๗๕-๒๗๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :