พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


502 อานาปานสติกับโพชฌงค์ ๗

ปัญหา จะเจริญอานาปานสติควบคู่ไปกับโพชฌงค์ ๗ จะได้หรือไม่อย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญองค์แห่งการตรัสรู้ คือ สติ...ธรรมวิจัย...วิริยะ...ปีติ...ปัสสัทธิ...สมาธิ...อุเบกขา พร้อมๆ กับอานาปานสติ อาศัยความสงบสงัด อาศัยวิราคธรรม อาศัยนิโรธธรรม น้อมไปในการสลัดออก
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก”


โพชฌงคสูตร มหา. สํ. (๑๓๐๘ )
ตบ. ๑๙ : ๓๙๕-๓๙๖ ตท. ๑๙ : ๓๖๓
ตอ. K.S. ๕ : ๒๗๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :