พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


513 พิธีอุทยาคามินีของพราหมณ์

ปัญหา พวกพราหมณ์ ปฏิบัติพิธีอุทยาคามินีอย่างไร? เพื่อประโยชน์อะไร ? พระพุทธองค์ทรงมีทัศนะต่อพีธีนั้นอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติปฏิปทาชื่อ อุทยาคามนี พวกเขาชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ มาเถิด จงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก อย่าหลีกเลี่ยงบ่อ เหว ตอ ที่ที่มีหนาม หลุมคู บ่อโสโครกใกล้บ้าน ท่านตกไปในที่ใดพึงรอความตายในที่นั้นด้วยวิธีอย่างนี้ เมื่อกายแตกตายไป ท่านจักเข้าพวกพราหมณ์นั้น เป็นทางดำเนินของคนพาล เป็นทางเดินของคนหลง ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ และนิพพาน....”

พราหมณ์สูตร มหา. สํ. (๑๔๘๒-๑๔๘๓ )
ตบ. ๑๙ : ๔๕๒-๔๕๓ ตท. ๑๙ : ๔๑๑-๔๑๒
ตอ. K.S. ๕ : ๓๑๕

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :