พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


514 กบิลพัสดุ์ในสมัยพุทธกาล

ปัญหา สภาพของเมืองใหญ่ๆ เช่น นครกบิลพัสดุ์ในพุทธกาลเป็นอย่างไรบ้าง ?

พระเจ้ามหานามศากยราชทูลตอบพระพุทธเจ้า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบิลพัสดุ์นี้ เป็นนครมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีผู้คนมาก แออัดไปด้วยมนุษย์ มีถนนคับแคบ ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ผู้เป็นที่เจริญใจแล้ว เมื่อเข้าสู่นครกบิลพัสดุ์ในเวลาเย็น ย่อมไปพร้อมกับบรรดาช้าง ม้า รถ เกวียน และฝูงคนที่กวัดแกว่งโคลงเคลงไปมา สมัยนั้น หม่อมฉันหลงลืมสติเกี่ยวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสียสิ้น...”


มหานามสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๕๐๗ )
ตบ. ๑๙ : ๔๖๓ ตท. ๑๙ : ๔๒๐
ตอ. K.S. ๕ : ๓๒๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :