พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


519 จุดมุ่งหมายของการออกบวช

ปัญหา จุดมุ่งหมายอันแท้จริงการออกบวชคืออะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชแล้ว เพื่อรู้อริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาล จักออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักออกบวชเพื่อรู้อริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกาล ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นออกบวชอยู่เพื่อรู้อริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง....”

กุลตปุตสูตรที่ ๑ มหา. สํ. (๑๖๕๖ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๑ ตท. ๑๙ : ๔๗๐-๔๗๑
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๒-๓๕๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :