พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


520 สิ่งที่ภิกษุควรคิดและไม่ควรคิด

ปัญหา อะไรคือสิ่งที่ภิกษุไม่ควรคิด และอะไรคือสิ่งที่ภิกษุควรคิด ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าคิดในเรื่องอกุศลจิตอันลามกว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกัน ชีพกับสรีระเป็นคนละอย่าง ฯลฯ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย....เพื่อนิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด พึงคิดว่านี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะความคิดนี้ประกอบด้วยประโยชน์.... ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย....เพื่อนิพพาน....”

จินสูตร มหา. สํ. (๑๖๖๑ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๔-๕๒๕ ตท. ๑๙ : ๔๗๔
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :