พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


524 อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อ

ปัญหา อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อนั้นได้แก่อะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจจ์ก็คือความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความประจวบกับบุคคลและสิ่งอันไม่น่ารัก ความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ เมื่อสรุปแล้วขันธ์ ๕ ที่คนเข้าไปยึดถือเป็นทุกข์
“อริยสัจจ์ คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ คือความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ ประกอบด้วยความกำหนัดยินดี ความเพลิดเพลินในภาพนั้นๆ ได้แก่ ความอยากในกาม (กามตัณหา) ความอยากในภพ (ภวตัณหา) ความอยากในความสูญ (วิภวตัณหา)
“อริยสัจจ์ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ความดับเพราะความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง ความสละ ความสลัดออก ความหลุดพ้น ความไม่มีเยื่อใยในตัณหานั้นแล
“อริยสัจจ์ คือ ทางไปสู่ความดับทุกข์ ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ ๘ ประการ...”

ตถาคตสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๖๖๕ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๘-๕๒๙ ตท. ๑๙ : ๔๗๗-๔๗๘
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๗-๓๕๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :