พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


528 เหตุที่ได้ชื่อว่าอริยสัจจ์

ปัญหา เพราะเหตุไร ความจริง ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จึงได้ชื่อว่า อริยสัจจ์?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจจ์ ๔ ประการนี้... คือ
ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ อริยสัจจ์ ๔ ประการนี้แล เป็นของจริง เป็นของแท้ ไม่ผันแปร ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า อริยสัจจ์....เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริง...”

ตถสูตร มหา. สํ. (๑๗๐๗ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๕ ตท. ๑๙ : ๔๙๐
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :