พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


535 เหตุให้เกิดความห้าวหาญมั่นใจ

ปัญหา พุทธศาสนิกรู้อะไร จึงจะมีความมั่นใจห้าวหาญ ไม่หวั่นไหวต่อผู้ที่จะมาโต้แย้ง ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแม้จะมีสมณะหรือพราหมณ์ ผู้ต้องการหลักคำสอน แสวงหาหลักคำสอนพึงมาจากทิศตะวันออก...ทิศตะวันตก...ทิศเหนือ.....ทิศใต้ ด้วยมุ่งหมายว่าเราจักคัดค้านหลักคำเสนอของภิกษุนั้น ดังนี้ ข้อที่ภิกษุนี้จะสะเทือนสะท้านหวาดหวั่นต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้น ด้วยสหธรรม มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เปรียบเหมือนเสาหิน ๑๖ ศอก มีรากลึกลงไปข้างล่าง ๘ ศอก อยู่ข้างบน ๘ ศอก ถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพัดมาจากทิศตะวันออก...ทิศตะวันตก...ทิศเหนือ...ทิศใต้ ก็ไม่สะเทือน สะท้าน หวั่นไหว เพราะเหตุไร เพราะมีรากลึกฝังไว้ดีแล้ว.....”

วาทีสูตร มหา. สํ. (๑๗๒๔)
ตบ. ๑๙ : ๕๕๕-๕๕๖ ตท. ๑๙ : ๔๙๙
ตอ. K.S. ๕ : ๓๗๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :