พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


536 สัตว์ในอบายภูมิทำความดีได้หรือไม่

ปัญหา สัตว์ในอบายภูมิ (วินิบาต) จะมีโอกาสกระทำความดีแล้วกลับมาเกิดในภูมิมนุษย์ได้หรือไม่ ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาสมุทร เต่าตาบอดตัวหนึ่งมีอยู่ในมหาสมุทรนั้น เต่าตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวทุก ๆ ระยะเวลาผ่านไปร้อยปี เธอทั้งหลายจะเป็นอย่างไร เต่าตอบอดนั้นจะมีโอกาสสอดคอเข้าไปในแอกช่องเดียวนั้นได้บ้างหรือไม่”
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ถ้าล่วงกาลนานไปบางครั้งบางคราว เต่าจะมีโอกาสสอดคอเข้าไปในแอกนั้นได้บ้าง”
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่เต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาร้อยปีต่อครั้ง จะพึงสอดคอเข้าไปในแอกช่องเดียวได้ยังเร็วกว่า เราไม่ยืนยันว่า คนพาลที่เข้าถึงวินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะกลับได้ความเป็นมนุษย์โดยเร็ว เพราะเหตุใด เพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรม การประพฤติชอบ การกระทำกุศลการกระทำบุญ มีแต่การเคี้ยวกินกันกินและกัน ในวินิบาตนั้น มีแต่การเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อย....”

ฉิคคฬสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๗๔๓)
ตบ. ๑๙ : ๕๖๘ ตท. ๑๙ : ๕๐๘-๕๐๙
ตอ. K.S. ๕ : ๓๘๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :