พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


542 ความสำคัญของจิตที่ตั้งไว้ถูก-ผิด

ปัญหา จิตที่ตั้งไว้ผิดหรือถูก มีผลดีหรือเสียอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เดือยข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ ที่เขาตั้งไว้ผิด เมื่อถูกเหยียบย่ำด้วยมือหรือเท้า จักทำลายมือหรือเท้า หรือจักให้ห้อเลือด นี้มิใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุใด เพราะเดือยนั้นตั้งไว้ผิดฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทำลายอวิชชา จักยังวิชชาให้เกิด จักทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ผิด นี้มิใช้เรื่องที่จะเป็นไปได้ เพราะเหตุไร? เพราะจิตตั้งไว้ผิด...แต่การที่ภิกษุจักทำลายอวิชชา จักยังวิชชาให้เกิด จักทำนิพพานให้แจ้งด้วยจิตที่ตั้งไว้ถูก นี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพราะเหตุไร เพราะจิตตั้งไว้ถูก...”


บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๔๒-๔๓)
ตบ. ๒๐ : ๙ ตท. ๒๐ : ๗-๘
ตอ. G.S. ๑ : ๕-๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :