พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


541 ความสำคัญของจิตใจ

ปัญหา จิตใจของมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียว ที่ไม่อบรมแล้ว....ไม่กระทำให้ผ่องใสแล้ว...ไม่เพิ่มพูนพัฒนาแล้ว... ย่อมไม่ควรแก่การงาน...ย่อมเป็นไปเพื่อความเสียหายใหญ่....ย่อมนำทุกข์มาให้เหมือนจิต....
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียว ที่ไม่อบรมแล้ว....กระทำให้ผ่องใสแล้ว...เพิ่มพูนพัฒนาแล้ว...ย่อมควรแก่การงาน... ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่....ย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิต....


บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๒๒-๓๑)
ตบ. ๒๐ : ๕-๗ ตท. ๒๐ : ๕-๖
ตอ. G.S. ๑ : ๔-๕

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :