พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


540 ชายตายเพราะหญิง หญิงตายเพราะชาย

ปัญหา รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อะไรมีอิทธิพลเหนือบุรุษ และเหนือสตรีมากที่สุด?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็น รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ อื่นแม้แต่อย่างเดียวที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนรูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะของสตรีเลย รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ ของสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็น รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ อื่นแม้แต่อย่างเดียวที่จะครอบงำจิตของสตรีตั้งอยู่เหมือนรูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะของบุรุษเลย รูป... เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ ของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีตั้งอยู่....”


บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๑-๑๑)
ตบ. ๒๐ : ๑-๒ ตท. ๒๐ : ๑-๓
ตอ. G.S. ๑ : ๑-๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :