พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


539 สิ่งที่มีมากน้อยกว่ากัน

ปัญหา อะไรมากน้อยกว่ากัน?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็ก กับแผ่นดินใหญ่นี้ อันไหนจะมากกว่ากัน”
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “แผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่า....”
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่มาเกิดในมนุษย์มีประมาณน้อย สัตว์ที่เกิดในที่อื่นจากมนุษย์มีมากกว่า...สัตว์ที่มาเกิดในมัชฌิมชนบทมีประมาณน้อย สัตว์เกิดในปัจจันตชนบท.... สัตว์ผู้ประกอบด้วยปัญญาจักษุอันประเสริฐมีประมาณน้อย สัตว์ผู้ตกไปในอวิชชา เป็นผู้งมงายมีมากกว่า..สัตว์ที่เกิดบนบกมีน้อย สัตว์ที่เกิดในน้ำมีมากกว่า.... สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่มารดา...บิดา...สมณะพราหมณ์ มีน้อย สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่มารดา....บิดา..สมณะพราหมณ์มีมากกว่า... สัตว์ผู้ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวมีร้อย สัตว์ผู้ไม่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวมีมากกว่า..สัตว์ที่จุติในพวกมนุษย์แล้ว กลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อย...สัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้ว ไปเกิดในนรก....ในกำเนิดดิรัจฉาน...ในปิตตวิสัยมีมากกว่า....”

อัญญตรสูตร มหา. สํ. (๑๗๕๗-๑๗๙๓)
ตบ. ๑๙ : ๕๗๘-๕๘๖ ตท. ๑๙ : ๕๑๘-๕๑๙
ตอ. K.S. ๕ : -

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :