พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


563 ทำจริงถึงจริง

ปัญหา ถ้าเราพากเพียรพยายาม แบบวางชีวิตเป็นเดิมพัน เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า เราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นคุณค่าของธรรม ๒อย่าง คือ ความไม่ยินดีพอใจในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ (ในเรื่องความนี้ ไม่ควรมีสันโดษ) ความไม่ท้อถอยในความพากเพียร ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเคยตั้งความเพียรไม่ท้อถอยไว้ว่า หนัง เอ็น และกระดูกเท่านั้นจงเหลืออยู่ก็ตามที เนื่องและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิด ผลใดที่พึงบรรลุถึงด้วยกำลังของบุรุษด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ เมื่อยังไม่บรรลุถึงผลนั้น จักไม่หยุดยั้งความเพียรเสียดังนี้

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โพธิฌานของเรานั้นเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท ธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราบรรลุถึงได้ด้วยความไม่ประมาท ถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายพึงตั้งความเพียรไม่ท้อถอย.... แม้เธอทั้งหลายก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตต้องการปรารถนานั้น ด้วยความรู้ยิ่งเอง ในปัจจุบันชาตินี้ต่อเวลาไม่นานนัก....”

ป. ทุก. อํ. (๒๕๑)
ตบ. ๒๐ : ๖๔ ตท. ๒๐ : ๕๘
ตอ. G.S. ๑ : ๖๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :