พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


562 การต่อสู้ดิ้นรน ๒ แบบ

ปัญหา การลงโทษโจรในสมัยพุทธกาล มีวิธีการอย่างไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดิ้นรนที่ทำได้ยากในโลกนี้มี ๒ อย่าง คือการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแสวงหาเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องยารักษาโรคของคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน ๑ การต่อสู้ดินรนเพื่อสละอุปธิทั้งปวงของผู้ออกบวชเป็นบรรพชิต ๑....
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาการต่อสู้ดิ้นรน ๒ อย่างนี้ การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสละอุปธิทั้งปวงเป็นเลิศ....เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเริ่มตั้งความเพียรพยายามเพื่อสละอุปธิทั้งปวง...”

ป. ทุก. อํ. (๒๔๘)
ตบ. ๒๐ : ๖๓ ตท. ๒๐ : ๕๗
ตอ. G.S. ๑ : ๔๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :