พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


565 เหตุให้คดียืดเยื้อ

ปัญหา อะไรเป็นสาเหตุให้อธิกรณ์ (คดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติวินัยของภิกษุ) เป็นไปอย่างยืดเยื้อ รุนแรง และวุ่นวาย?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอธิกรณ์ใดที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติและภิกษุผู้เป็นโจทก์ ยังมิได้พิจารณาตนด้วยตนเองให้ดี ในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ว่า จักเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อ เพื่อมีวาจาหยาบคาย เพื่อความรุนแรง และภิกษุทั้งหลายจักอยู่ไม่ผาสุก
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนอธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัติและภิกษุผู้เป็นโจทก์ พิจารณาตนด้วยตนเองดี ในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ว่า จักไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อ จักไม่เป็นไปเพื่อการมีวาจาหยาบ จักไม่เป็นไปเพื่อความรุนแรง และภิกษุทั้งหลายจักอยู่ผาสุก....”

ป. ทุก. อํ. (๒๖๑)
ตบ. ๒๐ : ๖๙ ตท. ๒๐ : ๖๒
ตอ. G.S. ๑ : ๔๙-๕๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :