พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


566 โทษของทุจริต ๓

ปัญหา โทษของการประพฤติทุจริตทั้ง ๓ มีอะไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนอานนท์ เมื่อบุคคลทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่เรากล่าวว่าเป็นกิจไม่ควรทำโดยส่วนเดียว โทษอย่างนี้อันผู้นั้นพึงหวังได้ คือ ๑. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ ๓. กิตติศัพท์ชั่วย่อมกระฉ่อนไป ๔. เป็นคนหลงทำกาละ ๕.เมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก...”

ป. ทุก. อํ. (๒๖๔)
ตบ. ๒๐ : ๗๓-๗๔ ตท. ๒๐ : ๖๖
ตอ. G.S. ๑ : ๕๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :