พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


567 เหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญ

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความฟั่นเฟือนเลือนหายแห่งพระสัทธรรม.... คือ พยัญชนะแห่งบทที่ทรงจำไว้ไม่ดี ๑ ความหมายที่ถ่ายทอดไว้ไม่ดี ๑ แม้ความหมายแห่งพยัญชนะของบทธรรมที่ทรงจำไว้ไม่ดี ดี เป็นอันถ่ายทอดไม่ดี
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือน ไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรม ๒ อย่าง คืออะไร คือ พยัญชนะแห่งบทที่ทรงจำไว้ดี ๑ ความหมายที่ถ่ายทอดไว้ดี ๑ เมื่อพยัญชนะแห่งบทธรรมทรงจำได้ดี แม้ความหมายก็เป็นอันถ่ายทอดด้วยดี.....”

ป. ทุก. อํ. (๒๖๖)
ตบ. ๒๐ : ๗๕ ตท. ๒๐ : ๖๗
ตอ. G.S. ๑ : ๕๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :