พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


574 คนก็ไม่สะดุ้งเมื่อฟ้าผ่า

ปัญหา อะไรบ้างที่ไม่สะดุ้งเมื่อฟ้าผ่า?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลแลสัตว์เหล่านี้ เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑ ช้างอาชาไนย ๑ ม้าอาชาไนย ๑ สีหมฤคราช ๑ ”

ทุ. ทุก. อํ. (๓๐๒-๓๐๔)
ตบ. ๒๐ : ๙๗ ตท. ๒๐ : ๘๖-๘๗
ตอ. G.S. ๑ : ๗๑-๗๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :