พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


575 เหตุแห่งราคะ โทสะ และมิจฉาทิฏฐิคืออะไร

ปัญหา เหตุแห่งราคะ โทสะ และมิจฉาทิฏฐิคืออะไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งราคะมี ๒ อย่างนี้.... คือ ศุภนิมิต ๑ การไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ๑ ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโทสะมี ๒ อย่าง คือ ปฏิฆนิมิต ๑ การไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ๑... ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิมี ๒ อย่าง คือ การโฆษณาจากบุคคลอื่น ๑ การไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ๑.... ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่าง คือ การโฆษณาจากบุคคลอื่น ๑ การพิจารณาอย่างรอบคอบ ๑....”

ต. ทุก. อํ. (๓๖๘-๓๗๑)
ตบ. ๒๐ : ๑๐๙-๑๑๐ ตท. ๒๐ : ๙๗-๙๘
ตอ. G.S. ๑ : ๗๙

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :